OmaKiertotie Susanna Salmi ja Paula Järnbäck
OmaKiertotie Susanna Salmi ja Paula Järnbäck
OmaKiertotie Susanna Salmi ja Paula Järnbäck

Mitä teemme


OmaKiertotie | Apua koulupudokkaille

Kenen kanssa

Asiakkainamme ovat sekä peruskouluikäiset että toisen asteen opiskelijat, jotka ovat koulupudokkaita tai koulupudokkuusuhan alla olevia nuoria. Koulupudokkuus voi olla haasteena jo alakoulussa. Toisaalta koulunkäynnin ja opiskelun pulmat saattavat alkaa korostua vasta toisen asteen opinnoissa. Asiakkaillamme ei ole ikärajoja, mutta heillä on sama haaste: koulupudokkuus tai sen riski, johon voivat johtaa lukuisat erilaiset tekijät koulumaailmassa tai sen ulkopuolella. Asiakkaamme voi siten olla varhaisnuori, nuori tai nuori aikuinen. Käytämme asiakkaastamme määritelmää “nuori”, mikä voi tarkoittaa hyvinkin eri ikäisiä asiakkaita.

Me haluamme työskennellä nuorten kanssa jo siinä vaiheessa, kun he ovat koulupudokkuusriskissä, mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ja me haluamme työskennellä myös nuorten kanssa, jotka ovat jo koulupudokkaita, eivätkä käy koulua välttämättä lainkaan. Ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen ja korjaava työ ovat kaikki osaamisaluettamme.


OmaKiertotie | Apua koulupudokkaille

Työmme peruspilarit

Toimintamme perustuu arvoiltaan ihmisyyden kunnioittamiseen, aitouteen, kohtaamiseen sekä laadukkaaseen ja yksilölliseen sosiaalityöhön. Toiminnassamme korostuvat sosiaalipedagoginen ja osallistava työote. Työntekijöinä olemme helposti lähestyttäviä ja ammattitaitoisia. Ihmisten arjessa toimiminen edellyttää meiltä kunnioitusta sekä kykyä ja halua olla mukana heidän elämässään motivoituneesti ja yhteisiin tavoitteisiin pyrkien.

Toimintaamme ja työskentelyämme ohjaavat ja määrittävät voimassa olevat sosiaalihuollon lait sekä muut keskeiset lait, kuten oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Näiden reunaehtojen puitteissa toteutamme joustavaa, nuoren yksilöllisen elämäntilanteen huomioon ottavaa sosiaalityötä. Voidaan puhua sosiaalityön tukimuotojen räätälöinnistä jokaiselle sopivaksi.

Työmme tavoitteena on kartoittaa ja vähentää nuoren koulunkäynnin ja opiskelun esteitä, motivoida häntä omalla tiellään eteenpäin omat vahvuudet löytäen sekä vahvistaa tukiverkostoa, jonka avulla hän mahdollisesti kykenee saattamaan päätökseen peruskoulunsa tai opintonsa. Me näemme nuoren oman elämänsä pääosassa, ja me muut toimimme rinnalla kulkijoina.

Meillä molemmilla on vahva ja pitkä kokemus oppilashuoltotyöstä ja sitä kautta tietotaitoa on kertynyt laajasta verkostotyöstä, monialaisesta yhteistyöstä sekä eri toimijoiden tarjoamista palveluista. Esimerkiksi koulut, oppilaitokset, sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut, lastensuojelu, psykiatria, nuoriso- ja maahanmuuttajapalvelut, seurakunnat sekä kolmannen sektorin toimijat ovat luontaisia yhteistyötahoja pohtiessamme nuoren kanssa, keneltä ja miltä taholta voisimme tukea hänen elämäntilanteeseensa saada.

Ja lähtökohtamme on, että jokainen nuori ansaitsee tasapainoisen elämän, johon koulunkäynti ja opiskelu tärkeänä osana kuuluvat.

OmaKiertotie | Apua koulupudokkaille

Miten arjessa mukana

Meillä on pitkä kokemus eri-ikäisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kanssa työskentelystä ja omaamme sitä kautta runsaasti erilaisia työtapoja ja -menetelmiä. Meiltä löytyy ammattitaitoa niin yksilö-, vanhemmuus- kuin ryhmätyöskentelyyn. Haluamme nostaa esiin työskentelymme näkökulmasta tärkeimpiä työmuotoja.

 • NUOREN TILANTEEN KARTOITTAMINEN
  • lähtee liikkeelle nuoren omista näkemyksistä koskien tilannettaan.
  • pyrimme kartoittamaan nuoren elämäntilanteen kannalta olennaiset tiedot myös hänen verkostoltaan, jotta ymmärtäisimme hänen kokonaistilannettaan paremmin.
 • VERKOSTOTYÖ JA YHTEINEN VASTUUNOTTO
  • kun puhutaan koulunkäynnin ja opiskelun vaikeuksista, koulupudokkuudesta, on kokemuksemme mukaan keskeistä, että nuoren tilanteessa mukana olevat tahot tekevät tiiviisti ja pitkäjänteisesti yhteistyötä ja ottavat kopin hänen tilanteestaan omalla osaamisalueellaan, jotta edistysaskeleita aikaansaadaan. Meidän tapamme tehdä työtä on saada yhteistyötahot sitoutumaan yhteiseen tavoitteeseen.
 • JALKAUTUMINEN
  • me jalkaudumme. Työtapamme on mennä konkreettisesti nuoren arkeen. Emme tapaa toimistolla, vaan hänelle tutuissa paikoissa kuten kotona, kahvilassa, nuorisotilalla, koululla tai oppilaitoksessa. Näin pääsemme helpoiten kartoittamaan ja kokemaan hänen arkeaan.
  • me kuljetamme tarvittaessa. Jos nuori tarvitsee konkreettista tukea kotoa kouluun tai oppilaitokseen pääsemisessä, tulemme sovittuun aikaan kotioven taakse, herätämme ja viemme hänet kouluun tai opiskelupaikkaan.
 • YKSILÖTYÖSKENTELY
  • Työskentelymme lähtökohtana on vastavuoroinen tutustuminen nuoren kanssa tukitapaamisten puitteissa, joiden sisältö ja tavoitteet määrittyvät yksilöllisesti hänen tilanteensa huomioiden.
  • elämänhallinnan tukeminen on työmme keskiössä. Tehdään konkreettisia asioita yhdessä, harjoitellaan elämäntaitoja.
  • nuoren realistisen ja myönteisen minäkuvan tukeminen
   • harrastusten kautta, joihin voidaan ohjata käytännön tasolla siten että lähdetään kokeilemaan, etsitään yhdessä vaihtoehtoja.
   • positiviinen palaute itseltä ja muilta.
   • esimerkiksi tulevaisuuden muistelu on ratkaisukeskeinen menetelmä, jossa keskitymme menneisyyden sijasta tulevaisuuteen ja ongelmien sijasta voimavaroihin.
  • toiminnalliset tapaamiset
   • me ihmiset olemme yksilöitä. Toiselle keskustelu on sopivin tapa edetä asioissa, toiselle se on tekeminen. Me etsimme kullekin nuorelle oikean tavan, oli se sitten yhdessä kävelylenkille lähtemistä, kirjoittamista, mopon korjausta tai musiikin kuuntelua.
  • huumori
   • kaikilla on oikeus elämän vaikeassa kohdassa ottaa vapaapäivä tai -hetki vaikeiden asioiden puimisesta. Joskus huumori saattaa myös avata täysin uusia näkökulmia.
  • oman elämänsä johtaja
   • nuori saattaa kokea joissain tilanteissa motivoitumattomuutta, koska ei koe olevansa oman elämänsä hallitsija tai valintojen tekijä. Yhteiskunta ympärillä on levoton, epävarmuuden ilmapiiri vallitsee. On tärkeää saada kokea oman elämänsä johtajuutta: minä itse päätän, otan vastaan muiden ideoita ja ajatuksia, tukea ja ohjausta, mutta olen itse vastuussa elämästäni. Tämä on se asenne, jota haluamme asiakkaan kanssa yhdessä lähteä kehittämään. Realismia positiivisella asenteella höystettynä.
 • ASIAKKAAN PERHEEN KANSSA TYÖSKENTELY
  • kun nuorella on koulunkäynnissään tai opiskelussaan vastoinkäymisiä ja haasteita, vaikuttaa tilanne väistämättä myös arjen ihmissuhteisiin. Vanhemmat ja myös muut perheenjäsenet saattavat kokea tilanteen vaikeana ja ahdistavana. Koko perhe kokee usein suurta huolta ja keinottomuutta tilanteen suhteen. Nämä tunteet voivat aiheuttaa sen, että keskusteluyhteys kotona vähenee tai katkeaa, yhteiset positiiviset hetket vähentyvät, syntyy ristiriitatilanteita, yhteinen arki vaikeutuu. Mikäli perhe kokee tarvitsevansa tukea, lähdemme yhdessä perheen kanssa ratkomaan tilannetta ja kehittämään uudelleen hyvää arkea yhteisten tavoitteiden pohjalta.


OmaKiertotie | Apua koulupudokkaille

Ryhmät ja asiantuntijuus

Koulupudokkuus ja koulunkäyntivaikeudet mietityttävät niin nuoria itseään, vanhempia kuin työntekijöitä. Nuorta voi huolettaa oma tilanne useasta eri näkökulmasta. Vanhemmat saattavat kokea keinottomuutta, häpeää ja syyllisyyttä. Kyseessä on oma vanhemmuus ja ennen kaikkea oman lapsen tulevaisuus. Työntekijät voivat myös kokea samaa keinottomuutta ja avuttomuutta, turhautumista sekä yhtä lailla huolta nuoren tulevaisuudesta. Tarvitaan yhteisiä foorumeita, joilla jakaa ajatuksia ja hakea keinoja ratkaista tilannetta.

 • ryhmät nuorille ja vanhemmille

Tarjoamme tarpeiden mukaan räätälöityjä ryhmämuotoisia palveluita. Nuorten ryhmissä tavoitteet muodostuvat kunkin nuoren omista haasteista ja niistä kumpuavista tuen tarpeista. Menetelmät vaihtelevat ryhmästä riippuen toiminnallisesta keskustelupainotteiseen. Jokaiselle nuorelle pyritään löytämään paras tapa ilmaista itseään.

Vanhempainryhmät painottuvat vanhemmuuteen ja tämän elämänvaiheen eteen tuomien haasteiden käsittelemiseen yhdessä, ryhmänä. Tavoitteena on luottamuksellisesti käsitellä ryhmän kesken vanhemmuuden positiivisia ja negatiivisia tuntemuksia tuomitsematta tai leimaamatta. Tarkemmat teemat muodostuvat ryhmän vanhempien tarpeista ja toiveista. Työskentely on keskustelupainotteista, mutta mukana on jonkin verran toiminnallisuutta positiivisessa hengessä.

 • asiantuntijuus

Tarjoamme asiantuntijapalveluina konsultaatiota ja lisäksi tulevaisuudessa vanhempainiltoja ja luentoja, jotka räätälöidään toiveiden ja tarpeiden mukaan.